ตาก

 
 

จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2  ของภาคเหนือ

ที่ตั้ง  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำสายสำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งก็คือ แม่น้ำเมย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • ตราประจำจังหวัด  รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกบนคอช้าง

 • ต้นไม้ประจำจังหวัด แดง (Xylia kerrii)

 • คำขวัญประจำจังหวัด  ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

หน่วยการปกครอง  แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอบ้านตาก
 3. อำเภอสามเงา
 4. อำเภอแม่ระมาด
 5. อำเภอท่าสองยาง
 6. อำเภอแม่สอด
 7. อำเภอพบพระ
 8. อำเภออุ้มผาง
 9. อำเภอวังเจ้า

ประชากร

ประชากร ในจังหวัดตาก ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมั้งสิ้น  525,684 คน เป็นชาย  266,564 คน เป็นหญิง 259,120 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอแม่สอด มีจำนวน 120,023 คน รองลงมาได้แก่อำเภอเมืองตาก มีจำนวน 99,249 คน และอำเภอที่มีประกรน้อยที่สุดคือ อำเภออุ้มผาง มีจำนวนประชากร 27,896 คน

รายชื่อประชากรจังหวัดตาก

 
 
 • รุ่งจิฬาวรรณ รุ่งเรืองกิจ

  จิฬารัตน์ เพ็งพันธ์