ภาคตะวันตก

 
 

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันตกของประเทศ โดยทั่วไปยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง (ภาคกลางเดิม ที่รวมทั้งภาคตะวันตก และภาคตะวันออกด้วย) แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ใน “ภาคตะวันตก” แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก
เนื้อหา

1 การแบ่งภูมิภาค
2 สถิติประชากรของจังหวัดในภาคตะวันตก ตามการแบ่งเขตปกครองของราชบัณฑิตยสถาน
3 อาชีพของคนในภาคตะวันตก
4 อ้างอิง

การแบ่งภูมิภาค

การแบ่งภูมิภาคตามราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันตกประกอบไปด้วย 5 จังหวัดอย่างเป็นทางการ [1]

ตาก
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

การจัดแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งภาคตะวันตกประกอบด้วย 8 จังหวัด[1] ได้แก่

สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

สถิติประชากรของจังหวัดในภาคตะวันตก ตามการแบ่งเขตปกครองของราชบัณฑิตยสถาน

รายชื่อจังหวัดซึ่งมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย
อันดับ จังหวัด จำนวนประชากร (คน)
(31 ธันวาคม 2554) [2] จำนวนประชากร (คน)
(31 ธันวาคม 2553) [3]
1 กาญจนบุรี 838,914 839,776
2 ราชบุรี 842,684 839,075
3 ตาก 531,018 525,684
4 ประจวบคีรีขันธ์ 512,568 509,134
5 เพชรบุรี 466,079 464,033
— รวม 3,191,263 3,177,702
อาชีพของคนในภาคตะวันตก

ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมหนัก กลาง เบา มีมากในจังหวัดราชบุรี โดยมีอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมในภาคตะวันตก ;